Link
Home > Pháp Luật > Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 16-3-2017, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Ðoàn Hồng Phong đã ký ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Bình luận