Link
Home > Pháp Luật > Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển

Dấu ấn 20 năm xây dựng và phát triển

Trong chặng đường 20 năm sau tái lập huyện, phát huy truyền thống quê hương văn hóa, anh hùng, Đảng bộ và nhân dân huyện Giao Thủy luôn thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, từ đó tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ, giành được những thành tích toàn diện…

Bình luận